Училищно настоятелство


Уважаеми родители,

Всеки ден децата ни прекарват около 10 часа в нашето училище. Там те усвояват не само нови знания, но се учат да общуват, да организират задачите си, да поемат отговорности, да спортуват. Учат се да бъдат победители, но и да приемат пораженията с достойнство.

Нашето основно изискване към училищното ръководство и педагогическия съвет е децата да се чувстват спокойни, да учат с удоволствие, да изграждат себе си като характери, да се научат да вземат сами решения.

Възпитанието и изграждането на нашите деца като личности не е само задача на педагозите в нашето училище. То е обща задача на всички нас, които сме поверили най-ценното си в ЧОУДГ „Дъга”. Ето защо се обращъме към Вас с целите, които училищното настоятелство си е поставило, за да помогнем нещата да се случват по такъв начин, че накрая всички да сме удовлетворени.

  • Регулярно провеждане на проучване по проблемите на училището
  • Разработване на информационна програма с цел популяризиране дейността на училището
  • Поддържане на уеб страница и други маркетингови материали
  • Избор на униформи и организиране на процеса по тяхното изработване
  • Изработване на план за участия в конкурси, турнири, състезания и др. и активно подпомагане на ресорните учители
  • Организиране на тържества
  • Административно подпомагане дейността на училището
  • Подпомагане на цялостния учебния процес и идеите на учителите